Udgående behandling alfa københavnMatrikelløs ambulant behandling

(Udgående behandlingstilbud)
Startende i 2012, i samarbejde med Københavns Kommune tilbyder Alfa København udgående individuel misbrugsbehandling med udgangspunkt i borgerens eget liv og nuværende situation. Den udgående behandling kan iværksættes på alle tidspunkter af et behandlingsforløb; lige fra motivationsfasen, til et efterbehandlingsforløb og som individuel støtte i udfordrende forandringsprocesser og højrisikoperioder herimellem. Behandlingstilbuddet kan fungere selvstændigt, eller i kombination med anden behandling.

Tilbuddets sigte er at kunne opfylde et udækket behandlingsbehov for de borgere der ikke umiddelbart kan deltage i almindelige behandlingsforløb, eller har afbrudt et igangværende behandlingsforløb. Formålet er at afklare behandlingsbehov, samt motivere og støtte klienten til at opnå, eller vedligeholde stoffrihed og generelt optimere livskvaliteten med udgangspunkt i den enkelte klients unikke livssituation.

Målet er således, at kunne reducere tilbagefaldsraten, samt at tilbyde en behandlingsform der kan rumme de borgere der på nuværende tidspunkt ikke kan hjælpes af de eksisterende tilbud, eller har brug for yderligere hjælp for at profitere af andre behandlingsforløb.

Metoden

Metoden er en opprioritering af den individuelt tilrettelagte behandling, med fokus på relationsarbejde. Det at borgeren mødes, ses og høres i eget nærmiljø, gør at en direkte og målrettet støtte kan iværksættes umiddelbart.

Praksis er således; et individuelt tilrettelagt forløb, der foregår med udgangspunkt i borgerens egen bolig med flere besøg om ugen af en behandler, afklarende, støttende og motiverende samtaler, screening og vurdering af behandlingsbehov, støtte og hjælp til relevante praktiske foranstaltninger, psyko- og stofedukation, samt terapeutiske samtaler. Endvidere kan den udgående behandler fungere som koordinator og deltage ved møder og aftaler med relevante samarbejdspartnere, såsom jobcenter, kriminalforsorg, misbrugscenter mv. Der vil igennem hele forløbet være socialrådgiverbistand og mulighed for psykiatrisk tilsyn og NADA akupunktur.

Prisen for en fuld pakke er som udgangspunkt 13.900 pr. måned, der kan dog ved yderligere behandlingsbehov tilrettelægges individuel behandlingsplan i samarbejde med misbrugskonsulent/sagsbehandler til divergerende pris.

En mere udførlig beskrivelse af tilbuddet kan rekvireres ved henvendelse på 35 35 35 81