misbrugsbehandlingMisbrugsbehandling i Alfa Købenavn

Misbrugsbehandling i Alfa København inkluderer behandling for alle typer af stoffer. Nogle af dem der her kan nævnes er: Kokain, hash, heroin, MDMA, Methamfetamin, ritalin osv.

Medicinafhængige kommer ofte i behandling som følge af nervepiller, sovepiller, antidepressiva medicin og smertestillende medicin.

Den nuværende narkotikasituation i Danmark

Kokain har i de seneste 10 år været den hyppigst forekommende hårde narkotikatype på gadeplan i Danmark. Andelen af kokain er i samme periode steget markant og udgør i 2017 75 % af politiets beslaglæggelser i de fem store byer. Tidligere var kokain hyppigst forekommende i hovedstadsområdet, men i de senere år er stoffet blevet dominerende i hele landet. De centralstimulerende stoffer udgør tilsammen 90 % af projektets prøver, mod kun en fjerdedel ved projektets start i 1995.
Renheden af kokain på gadeplan er i 2017 på det højeste niveau i mange år. Siden 1995 har kvaliteten af kokain været faldende med en stagnation i perioden omkring 2006 til 2014. De seneste tre år er kokainkvaliteten imidlertid steget signifikant. Udviklingen i renheden kan tilskrives fremkomsten af prøver af meget høj kvalitet på stofmarkedet. I modsætning til tidligere, fortyndes kokainen i denne gruppe af prøver ikke inden det sælges på gadeplan og er på niveau med kokain i importerede kokainblokke fra Sydamerika.

Heroin

Blandt prøver er andelen af heroinbase (rygeheroin) faldet jævnt gennem årene. I perioden før 2003 var heroinbase det hyppigst forekommende stof i Danmark, men er nu overhalet af de centralstimulerende stoftyper. Andelen af heroinchlorid ligger på et konstant niveau sammenlignet med tidligere år. Stoffet udviser særdeles store variationer imellem landsdelene med hyppigste forekomster omkring Odense. Heroinchlorid er den stofgruppe, som udviser de kraftigste udsving i den gennemsnitlige renhed, hvilket delvist kan tilskrives det lave antal prøver i projektet.

Amfetamin

Forekomsten af amfetamin i Danmark må, på trods af periodevise udsving, siges at være faldende til fordel for cocain. Amfetamin har i flere år været hyppigere forekommende i provinsen end i hovedstadsområdet, hvor stoffet i perioder har været næsten fraværende blandt projektprøverne. Amfetamin forekommer dog regelmæssigt blandt rutineprøverne fra København som retskemisk afdeling analyserer. Amfetamin er den euforiserende stoftype, som fortyndes mest, før den forhandles på gadeplan. Siden 2014 er en mindre stigning i amfetaminrenheden dog observeret.

MDMA

MDMA var tidligere mest kendt fra ecstasytabletmarkedet, men forhandles nu hovedsageligt på krystal- eller pulverform. Forekomsten af MDMA på pulverform er almindelig i hele landet selvom forekomsten blandt projektprøverne er lav. Renheden af MDMA pulver og krystaller er relativt høj, sammenlignet med de klassiske stoftyper. Selv om MDMA på gadeplan fortyndes til en lavere renhed, er det dog almindeligt at brugerpakninger med MDMA pulver har en renhed over 70 %.

Methamfetamin

Stoftyperne metamfetamin, ketamin og methylphenidat er mindre hyppigt forekommende i Danmark, men observeres dog jævnligt som en del af projektprøverne. Alle tre stoftyper er desuden observeret igennem flere år, og kan derfor ikke betegnes som nye stoftyper. Metamfetamin har eksempelvis været at finde blandt de analyserede prøver siden 1995.

Igennem de seneste fire år er kvaliteten af hash steget. Resultatet viser en overraskende høj renhed med et gennemsnit på
25 %. Hashkvaliteten er desuden signifikant højere i hovedstadsområdet end i provinsbyerne Odense og Aarhus. Der er tidligere foretaget bestemmelser af hashkvaliteten i Danmark baseret på de rutinemæssige analyser af politiets prøver. Sammenlignet hermed må det konkluderes, at kvaliteten af hash i Danmark er steget markant de seneste år for nu at ligge på et stabilt højt niveau.